Vår Miljöpolicy
En viktig del av Struktursanering’s vision är att vara ett av de företag som leder utvecklingen mot miljömässigt hållbara saneringsprocesser, vi ska vara ett företag som verkar för en bättre miljö genom att ständigt värdera det vi gör utifrån dess miljöpåverkan.
Det innebär att:
• Vi gör vårt yttersta för att välja moderna, effektiva och miljöanpassade tekniker för våra saneringsprojekt baserade på utvärderingar som balanserar miljö och ekonomi.
• Vi jobbar för att öka kunskapen och höja medvetandet kring miljöfrågor hos alla anställda,
• Vi strävar efter att minska vår användning av energikällor och tekniker som medför utsläpp av koldioxid och andra miljöfarliga ämnen, miljöförbättrande åtgärder ser vi som investeringar.
• Vi väger in miljöaspekter och andra viktiga hållbarhetsaspekter på ett strukturerat och systematiskt sätt, vilket också innefattar att vi ställer krav, sätter mål och gör uppföljningar. Vi hanterar detta som en integrerad del av vår affärsverksamhet och för regelbundna strategiska diskussioner inom bolagets styrelse.
• Vi utvärderar miljöaspekter då vi väljer leverantörer, underentreprenörer och affärspartners.
• Vi uppmuntrar våra kunder att använda energi effektivt som ett sätt att minska miljöpåverkan.
Vi uppfyller gällande lagar, bestämmelser och tillstånd. Genom ständiga förbättringar är vår ambition att vara ledande och ett föredöme på de marknader där vi verkar.